Specialist in Bitumen daken

Bitumen dakdekker.nl

Wij rekenenalleen voor de klus, dus  géén voorrijkosten 

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw bitumen dak

Garantie van minimaal 10 jaar op al onze projecten

Wij werken met  gediplomeerde dakdekkers


Algemene Voorwaarden Bitumendakdekker.nl

Laatst bijgewerkt op [16-1-2024]

Artikel 1 – Definities

1.1. Opdrachtnemer: Bitumendakdekker.nl, een handelsnaam van Dakonderhoud Nederland gevestigd op:

Bedrijfsgegevens

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

1.3. Overeenkomst: De schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden.

1.4. Werkzaamheden: De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer diensten aan Opdrachtgever levert. Ook als voor de uitvoering van de overeenkomst door Bitumendakdekker.nl derden worden uitgevoerd of bij de uitvoering derden worden betrokken.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes en Aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in de offertes.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

4.2. Opdrachtgever zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

4.3. Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Bitumendakker.nl ongewijzigd accepteert, of als Bitumendakker.nl een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.

4.4 Bitumendakdekker.nl heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht, prijs en betaling

5.1. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen [14] dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.

5.3 Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, kenbaar te maken.

5.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als een Consument uitdrukkelijk vraagt aan Bitumendakdekker.nl om binnen de bedenktermijn de Overeenkomst uit te voeren. Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW, o.a. als er sprake is van dringende herstelwerkzaamheden. De Consument begrijpt dat zodra Bitumendakdekker.nl op zijn/haar verzoek begint met het uitvoeren van de Overeenkomst, aan hem/haar geen recht tot ontbinding meer toekomt.

5.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

6.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6.3. Aansprakelijkheid bij werk door derden valt bij derden. Eventuele schade voortkomend uit werkzaamheden van derden zal door hun desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering worden uitbetaald.

Artikel 7 – Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid buiten de wil of invloed van Opdrachtnemer, die de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.

Artikel 8 – Geschillen

8.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te [vestigingsplaats] onder nummer [KvK-nummer].